Różne

Rodzina 500 plus do kiedy wnioski


Rodzina 500 plus to program rządowy, który ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych i najuboższych. Program został uruchomiony w 2016 roku i od tego czasu pomaga rodzinom w całej Polsce. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać do końca 2021 roku. Program jest skierowany do rodzin z dziećmi do 18 roku życia, a także do osób samotnie wychowujących dzieci do 24 roku życia. Rodziny mogą otrzymać miesięczne świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko.

Jak wypełnić wniosek o 500 plus?

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego (500 plus) składa się w urzędzie gminy lub miasta, w którym mieszka rodzina. Wniosek należy wypełnić zgodnie z instrukcją, która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Aby wypełnić wniosek, należy podać następujące informacje:

1. Dane osobowe składającego wniosek: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

2. Dane osobowe członka rodziny uprawnionego do świadczenia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.

3. Informacje dotyczące dochodu netto rodziny: dochody netto uzyskiwane przez członka rodziny uprawnionego do świadczenia oraz pozostałych członków rodziny (jeśli dotyczy).

4. Informacje dotyczące innych świadczeń lub zasiłków przyznanych członkom rodziny (jeśli dotyczy).

5. Oświadczenie o posiadaniu obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka (jeśli dotyczy).

6. Oświadczenie o posiadaniu obowiązu alimentacyjnego wobec innych osób niż dziecko (jeśli dotyczy).

Po wypełnieniu formularza należy go podpisać i dostarczyć do urzędu gminy lub miasta, w którym mieszka rodzinna oraz dołączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające informacje podane we wniosku.

Jakie są zasady przyznawania świadczenia 500 plus?

Świadczenie 500 plus jest przyznawane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przysługuje ono na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, a w przypadku uczących się do ukończenia 24. roku życia. Warunkiem otrzymania świadczenia jest posiadanie obywatelstwa polskiego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także posiadanie stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia muszą spełniać określone warunki dochodowe, które są określone w Ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przyznawania oraz wypłacania świadczeń rodzinnych.

Kiedy kończy się okres składania wniosków o 500 plus?

Okres składania wniosków o 500 plus kończy się 30 kwietnia 2021 roku.

Rodzina 500 plus to program rządowy, który ma na celu wsparcie rodzin wielodzietnych i najuboższych. Program ten jest dostępny dla wszystkich rodzin z dziećmi do 18 roku życia, a także dla rodzin z dziećmi do 24 roku życia, jeśli te ostatnie kontynuują naukę. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać do końca 2021 roku. Program ten jest szczególnie ważny dla rodzin, które mają trudności finansowe i potrzebują dodatkowego wsparcia.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
18 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *